آغاز

آغاز

این وبلاگ در شهریور 89 جهت درج عکس ومطالب شخصی, فرهنگی ,اجتمائی, سیاسی,

مذهبی ایجاد گردید امیدوارم بتوانم در جهت ارتقای فرهنگ جامعه ایران قدمی برداشته باشم.           حاجی

                                                                                      

 بر پائی آذین بندی وبرپائی سنگر وهمچنین برپائی نمایشگاه عکس وخاطره شهدا       

        

گزارش تخلف
بعدی